Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU „OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM  dot. Członków Wspierających  

Ja, niżej podpisany(a) deklaruję, iż wyrażam chęć przystąpienia do Stowarzyszenia “OLIMP” Partner Polonia Bytom z siedzibą w Bytomiu. Oświadczam, że akceptuję treść i postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. Przyjmuję do wiadomości, że wymiar składki członkowskiej ustalany jest przez Zarząd Stowarzyszenia i zobowiązuję się do regularnego jej wnoszenia w aktualnie obowiązującej wysokości. Do każdej rejestracji doliczana jest kwota 10zł opłaty za wydanie karty członkowskiej.

    Oświadczam, że wybieram płatność: (Jeśli wybierasz inną opcję niż płatność miesięczna, oblicz wysokość składki zanim dokonasz wpłaty)

    Z tabeli opłat wybieram kartę:

    Załączam : kopię KRS / REGON / NIP / inne