Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usługi płatności składek i przekazania darowizny za pośrednictwem Serwisu.
 2. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych w powyższej deklaracji członkowskiej jest Stowarzyszenie “OLIMP” Partner Polonia Bytom z siedzibą w Bytomiu przy ul. Kolejowej 6/1.
 3. Przechowujemy i przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 wraz z późn. zm.) oraz na potrzeby umożliwienia płatności składek za członkostwo podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane są zbierane dla celów rekrutacji oraz realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka Stowarzyszenia.
 6. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do: 1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych; 2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych; 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie; 5. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu; 6. złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres email: olimp@polonia.bytom.pl Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem przyjęcia i członkostwa w Stowarzyszeniu.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT