Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

STATUT
STOWARZYSZENIA “OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie „Olimp” Partner Polonia Bytom, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”, zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane wspieraniem klubu sportowego BS „Polonia Bytom” oraz Akademii Piłkarskiej BS „Polonia Bytom”.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest Bytom. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych praw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 7. Wszystkie zgromadzone przez Stowarzyszenie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na wspieranie klubu sportowego BS „Polonia Bytom” oraz Akademii Piłkarskiej BS „Polonia Bytom”.
 8. Wyjątkiem od zasady określonej w pkt. 7 będą koszty ponoszone przez Stowarzyszenie na jego bieżącą działalnością.
 9. Dopuszcza się możliwość wsparcia materialnego lub rzeczowego, finansowania lub współfinansowania działań innych podmiotów prawnych i osób fizycznych, których działalność związana jest z klubem sportowym BS „Polonia Bytom” i świadczących na jego rzecz różnego rodzaju usługi.
 10. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  ROZDZIAŁ II
  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 11.  Celem Stowarzyszenia jest:
  a) wspieranie finansowe klubu sportowego BS „Polonia Bytom”, a także Akademii Piłkarskiej BS „Polonia Bytom”;
  b) pomoc w pozyskiwaniu sponsorów i reklamodawców dla klubu sportowego BS „Polonia Bytom”.
 12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) gromadzenie środków finansowych poprzez zbiórki publiczne prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również darowizn od osób fizycznych i prawnych, spadków oraz z uiszczanych przez członków Stowarzyszenia składek członkowskich;
  b) organizowanie akcji marketingowych;
  c) budowanie wizerunku klubu sportowego BS “Polonia Bytom” w Polsce i na świecie;
  d) skupianie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia, a tym samym rozwoju klubu sportowego BS „Polonia Bytom”;
  e) zaangażowanie osobiste członków Stowarzyszenia i podejmowanie przez nich szeroko pojętych działań marketingowych promujących cele Stowarzyszenia;
  f) współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców.

  ROZDZIAŁ III
  CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 13. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkami Stowarzyszenia na identycznych prawach jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą być również cudzoziemcy.
 14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.
 15. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, wyrażająca wolę wspierania działalności i rozwoju klubu sportowego BS „Polonia Bytom”.
 16. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia staje się po złożeniu deklaracji w formie pisemnej lub dokumentowej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu.
 17. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna w tym małoletni – za uprzednią zgodą przedstawicieli ustawowych, a także osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 18. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie staje się po złożeniu deklaracji w formie pisemnej lub dokumentowej, opłaceniu wpisowego i przyjęciu w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu.
 19. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność klubu sportowego BS „Polonia Bytom” i rozwój Stowarzyszenia.
 20. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Zarządu podejmowaną jednomyślnie przez wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu.
 21. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego prawa wyborczego;
  b) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu przysługującym od chwili uzyskania członkostwa;
  c) do wyrażania opinii na temat celu i sposobu w jaki Zarząd powinien realizować cele statutowe Stowarzyszenia;
  d) inicjowania – w formie pisemnej i dokumentowej – za zgodą Zarządu, działań Stowarzyszenia;
  e) zgłaszania wniosków w formie pisemnej lub dokumentowej co do działalności Stowarzyszenia;
  f) noszenia odznak zgodnie z Regulaminem nadawania tytułów i odznak;
 22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) regularnego opłacania składek;
  b) regularnie i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
  c) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 23. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.
 24. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 25. Członkowie honorowi – o ile nie wyrażą odmiennej woli – są zwolnieni ze składek członkowskich.
 26. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  – z powodu zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 2 (słownie: dwa) miesiące
  -utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  -śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 27. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

  ROZDZIAŁ IV
  WŁADZE STOWARZYSZENIA

 28. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 29. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów
 30. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 31. Walne Zgromadzenie Członków wybiera osoby, które zasiadać będą w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej nie wskazując funkcji, które będą te osoby pełnić we władzach Stowarzyszenia.
 32. W przypadku, gdy liczba głosów oddanych za i przeciw jest taka sama decydujący dla podjęcia lub nie uchwały staje się głos osoby stojącej na czele organu Stowarzyszenia tj. Prezesa dla głosowań nad uchwałami Zarządu lub Przewodniczącego dla głosowań nad uchwałami Komisji Rewizyjnej.
 33. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 34. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 35. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu.
 36. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 37. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 38. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  b) uchwalanie zmian Statutu;
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
  g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 39. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Członkowie Zarządu nie uzyskują wynagrodzenia za realizację swoich funkcji.
 40. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 41. Zarząd w drodze uchwały może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia każdej osobie fizycznej lub prawnej precyzując przy tym zakres pełnomocnictwa i czas jego trwania.
 42. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 44. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków, a także nadawanie członkostwa honorowego;
  i) uchwalanie w formie Regulaminu wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  j) ustalenie regulaminu nadawania tytułów i odznak a także wzoru pieczęci i logo.
 45. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 46. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 47. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu członków.
 48. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  ROZDZIAŁ V
  MAJĄTEK I FUNDUSZE

 49. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów
  c) dotacji i ofiarności publicznej.
 50. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 52. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

  ROZDZIAŁ VI
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 53. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 55. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.