Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

REGULAMIN DYSCYPLINARNY STOWARZYSZENIA “OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM

§ 1

1. Regulamin Dyscyplinarny “Olimp” zwany dalej regulaminem stosuje się wobec członków zwyczajnych, wspierających i honorowych stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za popełnione przewinienia dyscyplinarne na zasadach określonych w statucie oraz w tym regulaminie.
3. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, wytycznych oraz orzeczeń dyscyplinarnych stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom, a także innych krajowych i administracyjnych przepisów nadrzędnych.

§ 2

1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:
1) Zarząd Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom
2) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom
2. Zarząd Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom stanowi Komisję Dyscyplinarną.
3. Prawo składania do Komisji Dyscyplinarnej wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do członków stowarzyszenia ma każdy członek zwyczajny, wspierający i honorowy stowarzyszenia.
4. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i powinien zawierać uzasadnienie 5 członków stowarzyszenia.

§ 3

1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne.
2. Kary dyscyplinarne orzekane wobec członków Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom to:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowe lub stałe,
d) czasowe zawieszenie członkostwa,
e) wykluczenie ze Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom

§ 4

Po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego sprawa przekazywana jest Komisji Dyscyplinarnej, która bada sprawę i decyduje o sposobie dalszego postępowania.

§ 5

1. Postępowanie dyscyplinarne ma charakter jednoinstancyjny.
2. Organem właściwym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych jest Zarząd Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom.

§ 6

1. Organ dyscyplinarny może:
a) wszcząć postępowanie dyscyplinarne,
b) odmówić wszczęcia postępowania,
c) umorzyć postępowanie dyscyplinarne,
d) zawiesić postępowanie,
e) odstąpić od wymierzenia kary,
f) wymierzyć karę dyscyplinarną.

§ 7

1. Po zakończeniu postępowania organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie dyscyplinarne, które doręcza wraz z uzasadnieniem obwinionemu.
2. Organ dyscyplinarny nadaje orzeczeniu rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 8

Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny nie przysługuje odwołanie.

§ 9

1. Komisja dyscyplinarna zobowiązana jest prowadzić ewidencję wymierzonych kar.
2. Po upływie trzech lat licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego może być wykreślona z ewidencji kar przez organ, który orzekł o karze. Z chwilą skreślenia kary, uważa się ją za niebyłą.

§ 10

1. Regulamin dyscyplinarny Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom uchwala Zarząd bezwględną większością głosów, a następnie przedkłada go do akceptacji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom.
2. Wiążącej wykładni Regulaminu Dyscyplinarnego Stowarzyszenia “Olimp” Partner Polonia Bytom dokonuje Zarząd.