Stowarzyszenie "OLIMP" Partner Polonia Bytom

“OLIMP”
PARTNER POLONIA BYTOM

DOŁĄCZ DO NAS!

0
Liczba członków
0
Stan konta
0
Kwota przekazana BS Polonia Bytom
0
Kwota przekazana Akademii BS Polonia Bytom

Stan z dnia 19.01.2021r.

CO TO JEST OLIMP?

Stowarzyszenie „Olimp” Partner Polonia Bytom, to organizacja stworzona przez kibiców na potrzebę wsparcia finansowego klubu sportowego BS Polonia Bytom oraz Akademii Piłkarskiej BS Polonia Bytom.

W odpowiedzi na trudną sytuacją finansową naszego miasta a co za tym idzie Polonii Bytom postanowiliśmy, że za naszym pośrednictwem każdy kto chce pomóc Polonii będzie mógł ją wspierać comiesięczną składką. Stworzyliśmy kilka progów finansowych i każdy sam ustala ile jest w stanie przeznaczyć na pomoc klubowi.

Cenimy sobie przede wszystkim rzetelność i transparentność, dlatego co miesiąc będziemy publikować sprawozdanie finansowe. Każdy “Olimpijczyk” który opłaca składki ma prawo współdecydować na co przeznaczymy zgromadzone pieniądze, przy czym liczba głosów jest uzależniona od wybranej składki.

Chcesz mieć w przyszłości wpływ, na losy Polonii? Zostań “Olimpijczykiem”!

OLIMPIJCZYCY

BAJTEL

Karta kierowana dla najmłodszych "Olimpijczyków", idealny prezent dla każdego dziecka, opłata za kartę to tylko 5 zł/miesiąc, karta bez prawa głosu na walnych zgromadzeniach.

OLIMPIJCZYK

Podstawowa karta członków stowarzyszenia "OLIMP", opłata to tylko 25 zł/miesiąc, posiadaczowi przysługuje 1 głos na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.

BRĄZOWY OLIMPIJCZYK

Karta dla tych, którzy chcą być na podium i wspierać stowarzyszenie "OLIMP" większymi środkami, opłata to 50 zł/miesiąc. posiadaczowi przysługują 2 głosy na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.

SREBRNY OLIMPIJCZYK

Karta skierowana dla osób, którym zależy na Polonii i poprzez stowarzyszenie "OLIMP" chcą wspierać klub jeszcze większymi środkami, opłata to 100 zł/miesiąc, posiadaczowi przysługują 4 głosy na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.

ZŁOTY OLIMPIJCZYK

Najwyższe miejsce na podium, dla najbardziej majętnych kibiców, osób które w szczególny sposób pomogą klubowi, opłata to 200 zł/miesiąc, posiadaczowi przysługuje aż 10 głosów na walnym zgromadzeniu, możliwość comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych wpłat.

OPŁATY

Składka członkowska

Składkę członkowską można opłacać przelewem na konto Stowarzyszenia “OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM:

58 1140 2004 0000 3602 8070 2863
Stowarzyszenie “OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM
ul. Kolejowa 6
41-902 Bytom

UWAGA! Przed dokonaniem opłaty członkowskiej upewnij się, że wypełniłeś deklarację członkowską!

Darowizna

Darowiznę można wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia “OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM:

98 1140 2004 0000 3802 8056 9543
Stowarzyszenie “OLIMP” PARTNER POLONIA BYTOM
ul. Kolejowa 6
41-902 Bytom

JAK ZOSTAĆ OLIMPIJCZYKIEM?

Wyślij deklarację członkowską:

Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:
Stowarzyszeniu – rozumie się przez to stowarzyszenie „OLIMP”
Członku(ach) Stowarzyszenia – rozumie się członka(ów) zwyczajnego, będącego osobą fizyczną
Deklaracji Członkowskiej – rozumie się przez to dokument – „deklaracja zgłoszenia członkostwa w Stowarzyszeniu “OLIMP”
Kandydacie na członka – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem iż osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Osoba fizyczna, która ukończyła 16-cie lat może zostać Członkiem Stowarzyszenia. Celem przystąpienia do Stowarzyszenia obowiązana jest do wypełnienia i podpisania Deklaracji Członkowskiej.
Deklaracja Członkowska musi zostać dostarczona przez Kandydata na członka do siedziby Stowarzyszenia, względnie w innym miejscu w którym Stowarzyszenie działa lub przeprowadza swoje akcje wynikające z realizacji celów statutowych.
3.Deklaracje Członkowską można również wypełnić poprzez forumlarz znajdujący się na stronie internetowej.
Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest do rozpatrzenia każdej deklaracji członkowskiej jaka do niego wpływa, bez względu na miejsce i formę jej doręczenia.
Deklarację Członkowską może również wypełnić cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd podczas każdorazowego posiedzenia podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia zgłoszeń dokonywanych pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zarządu.
Podjęta uchwała o przyznaniu członkostwa w Stowarzyszeniu może być podjęta w sposób zbiorczy, tj. obejmujący więcej niż jednego Kandydata na członka i nie wymaga ona uzasadnienia.
Decyzja odmowna wydawana jest w formie indywidualnej uchwały wymagającej uzasadnienia i w formie odpisu przesyłana będzie Kandydatowi, którego dotyczy (lub doręczona mu w inny, potwierdzony przez niego sposób). Od decyzji odmawiającej przyznania Członkostwa w Stowarzyszeniu “OLIMP” Partner Polonia Bytom przysługuje Kandydatowi na członka prawa do odwołania w terminie 14 dni. Odwołanie kierowane jest do Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie na kolejnym swoim posiedzeniu, bez konieczności zwoływania Zgromadzenia do każdoczesnego rozpatrywania indywidualnych odwołań.
Po uzyskaniu członkostwa w Stowarzyszeniu Członek ma obowiązek uiścić opłatę członkowską w wybranej przez siebie formie – miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej wg obowiązującej stawki ustalanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

Każdy z Członków Stowarzyszenia otrzymuje kartę członkowską, za której wyrobienie może zostać pobrana opłata manipulacyjna. Karta Członkowska zawiera przypisany jej indywidualny numer z hologramem. Karta Członkowska bez hologramu jest kartą nieważną.
Wraz z uzyskaniem Członkostwa w Stowarzyszeniu Członek dokonuje także wyboru przysługującej mu Karty Członkowskiej, z zastrzeżeniem, że karta związana jest z obowiązkiem uiszczania Składki Członkowskiej.
Deklarowanie wpłat w wysokości wyższej niż składka członkowska nie jest obowiązkowe oraz nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi uprawnieniami Członkowskimi określonymi Statutem Stowarzyszenia lub ustawą – prawo o stowarzyszeniach.
Rodzaje Kart Członkowskich, wysokość ewentualnych dodatkowych opłat z tytułu ich posiadania określone zostaną w formie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, działająca w Stowarzyszeniu osobiście (w wypadku osoby fizycznej) lub poprzez swojego przedstawiciela (osoba prawna).
Przyjęcie nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej lub internetowej deklaracji, w której określona jest forma deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
Forma i treść deklaracji wsparcia Stowarzyszenia opracowywana będzie każdorazowo przez Członka Wspierającego w oparciu o deklarację Członkowską opatrzoną stosownym zapisem „Członek Wspierający”.

Prawa i obowiązki Członka Stowarzyszenia oraz sposób ustania Członkostwa oraz ewentualnego wykluczenia ze Stowarzyszenia określa Statut, a w sprawach w nim nieuregulowanych stosowne przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

PROCES GŁOSOWANIA

proces7